Oferta Kancelarii

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo

Kancelaria Prawna Modus zajmuje się również obsługą prawną działalności w zakresie stałej obsługi prawnej.

Oferujemy kompleksową opiekę prawną dla podmiotów prawa, które chcą zapewnić zgodność z prawem wszystkich aspektów ich działalności.

Przy doradztwie związanym z obsługą podmiotów gospodarczych kierujemy się przede wszystkim skutecznym rozwiązywaniem problemów, zapewniając rzetelną i fachową pomoc.

Naszym priorytetem jest zadbanie o interesy Klienta, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Kancelaria dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta, ma możliwość zaproponowania rozwiązania problemu, który będzie najkorzystniejszy dla danego przedsiębiorcy, mając na uwadze szerokie spektrum działania przedsiębiorcy i rynku, na którym funkcjonuje. Świadczone przez Naszą Kancelarię usługi mają zapewnić przedsiębiorcom skuteczną pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, a w dalszej przyszłości przynieść korzyści również w aspekcie finansowym.

W ramach obsługi podmiotów prawa gwarantujemy profesjonalne przygotowywanie projektów umów, statutów, uchwał oraz opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami. Przygotowujemy wszelkie konieczne wnioski i dokumenty potrzebne do Krajowego Rejestru Sądowego czy innych instytucji publicznych. Zapewniamy też wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych przez ustawodawcę.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami oraz wzajemne relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze dzielimy na prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria Prawna MODUS oferuje m.in.

 • porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje odnośnie podejmowanych działań;
 • zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie, weryfikację i opiniowanie wszelkich umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym, pism sądowych;
 • tworzenie i analizę statutów, regulaminów, ekspertyz specjalistycznych;
 • obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych;
 • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi;
 • obecność w trakcie negocjacji z partnerami handlowymi;
 • usługi windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja);
 • prowadzenie due diligence;
 • szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.

Prawo cywilne uważane jest za podstawę prawa prywatnego. Jest to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy przedstawicielami prawa.

W zakresie prawa cywilnego świadczymy pomoc prawną w sprawach m.in. o:

 • zapłatę;
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • zaniechanie naruszeń dóbr osobistych;
 • nakazanie złożenia oświadczenia woli o odpowiedniej treści;
 • wydanie rzeczy;
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 • kancelaria udziela porad prawnych, negocjuje umowy, sporządza pisma procesowe, reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych, świadczy usługi w zakresie dotyczącym praw i obowiązków stron wynikających z wszelkiego rodzaju umów cywilnych.

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe stanowi ogół przepisów odnoszący się do przejścia cywilnych, majątkowych praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna MODUS zapewnia kompleksową pomoc obejmującą porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami w sprawach spadkowych w Polsce jak i za granicą (Anglia, Włochy, Niemcy, Australia).

W zakresie prawa spadkowego świadczymy pomoc m.in. w sprawach o:

 • zachowek;
 • sądowe stwierdzenie nabycia spadku;
 • pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia;
 • dział spadku;
 • sądowe uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • egzekwowanie zapisu i polecenia zawartych w testamencie;
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • zrzeczenie się dziedziczenia;
 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych na wszystkich etapach postępowania;
 • prowadzenie negocjacji.

Sprawy spadkowe na terenie Anglii z uwagi na ich złożoność rodzą dużo problemów po stronie spadkobierców, dlatego warto prowadzić sprawę, korzystając już od samego początku z pomocy prawnej doświadczonego zespołu naszej Kancelarii Prawnej MODUS, która obiera najlepszy i skuteczny kierunek dla każdej takiej sprawy. Kancelaria Prawna MODUS we współpracy z partnerską Kancelarią Prawną z Anglii prowadzi i koordynuje postępowania spadkowe na terenie Anglii, oferując w szczególności pomoc w zarządzaniu spadkiem w Anglii.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego, Kancelaria Prawna MODUS udziela porad prawnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym w zakresie m.in.:

 • spraw o rozwód lub separację;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustalenia obowiązku alimentacyjnego;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • spraw o ustalenie kontaktów z małoletnimi;
 • powierzenie wykonywania, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Kancelaria Prawna MODUS zajmuje się wszystkimi aspektami zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony na każdym etapie podejmowanych przedsięwzięć.

Zakres oferowanych przez Kancelarię Prawną MODUS usług to m.in.:

 • rejestracja i ochrona znaków towarowych;
 • rejestracja i ochrona praw patentowych;
 • projektowanie i opiniowania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
 • reprezentowanie Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń (m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej);
 • udział w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych.

Prawo własności intelektualnej

Prawo medyczne

Prawo medyczne to nieustannie rozwijająca się dziedzina z uwagi na postęp z obszaru ochrony zdrowia. Działalność lecznicza to złożona struktura i dotyczy zarówno personelu medycznego i pacjentów, jak i innych osób oraz instytucji zajmujących się leczeniem, a także funkcjonowaniem całego systemu ochrony zdrowia. Sprawy prowadzone z zakresu prawa medycznego wiążą się zarówno z odpowiedzialnością cywilną, karaną jak i procedurami administracyjnymi.

Oferta Kancelarii Prawnej MODUS dedykowana dla indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich oraz podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego obejmuje m.in.:

 • doradztwo i konsulting w zakresie bezpiecznych form wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki;
 • zakładanie, rejestracja, przekształcenia indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich;
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach o szeroko definiowane błędy medyczne oraz o ochronę dóbr osobistych;
 • zastępstwo procesowe i reprezentacja przed instytucjami oraz samorządami zawodowymi;
 • prawo pracy i ochrony danych osobowych;
 • tworzenie i opiniowanie umów cywilnych w tym z NFZ (kontrakty);
 • prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji
 • strategiczne doradztwo prawne dla minimalizowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Kancelaria Prawna MODUS w ramach prawa farmaceutycznego specjalizuje się w obsłudze prawnej badań klinicznych na wszystkich etapach projektu. Oferta kierowana jest do sponsorów badań, badaczy, ośrodków, CRO, oraz pozostałych uczestników i obejmuje:

 • zabezpieczanie interesów klientów w procesach negocjacyjnych gdzie stronami są badacz, ośrodek, sponsor;
 • doradztwo w aspekcie pozyskania pozwolenia na badanie kliniczne, pozytywnych opinii komisji bioetycznych oraz kwestiach regulacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych;
 • przygotowywanie projektów pod kątem zgodności prowadzonych badań klinicznych produktów leczniczych lub przyszłych produktów leczniczych z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej;
 • reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w związku z roszczeniami odszkodowawczymi i odpowiedzialnością za szkodę powstałą w wyniku badania klinicznego.

Prawo farmaceutyczne

Prawa ochrony środowiska

 • Badanie stanu prawnego i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska (np. gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, emisje do atmosfery);
 • sporządzanie opinii prawnych obejmujących prawo ochrony środowiska;
 • reprezentowanie klientów przed wszystkimi organami powołanych do wykonywania zadań publicznych (m.in. prezydent, burmistrz, starosta, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny);
 • sporządzanie wniosków oraz o pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń.

Prawo karne jest jedną z gałęzi prawa, która obejmuje zespół norm określających zasady odpowiedzialności za przestępstwa, tj. czyny społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę pod groźbą kary. Prawo wykroczeń stanowi część prawa karnego. W polskim systemie prawa wykroczenie nie stanowi postaci przestępstwa, lecz jest umiejscowione obok pojęcia przestępstwa. Dlatego prawo wykroczeń tylko w sensie ogólnym można zaliczyć do prawa karnego. Wykroczenie nie tworzy też podstawy odpowiedzialności karnej w znaczeniu ścisłym, ponieważ ta łączy się z przestępstwem, którym są zbrodnia i występek. W związku z tym odpowiedzialność za wykroczenie jest odpowiedzialnością karną sensu largo, a nie wprost karną.

Kancelaria Prawna MODUS w zakresie prawa karnego udziela profesjonalnej pomocy w zakresie podejmowania czynności m.in.:

 • postępowania przygotowawczego, w tym udziału w czynnościach przesłuchania, przeszukania, zatrzymania, tymczasowego aresztowania;
 • reprezentacja klientów przed sądami i wszystkimi organami na każdym etapie postępowania w sprawach karnych;
 • sporządzania subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych ;
 • działań w postępowaniu wykonawczym;
 • czynności związane z karą pozbawienia wolności (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, zamiana kary) oraz dozoru elektronicznego;
 • udział oraz prowadzenie negocjacji w związku z dobrowolnym poddaniem się karze lub skazaniem;
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia przeciwko osobie, wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, , wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.

Prawo karne

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej za wykroczenia. Regulacje prawne dotyczące wykroczeń zawarte są w Kodeksie wykroczeń oraz w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Oferta Kancelarii Prawnej Modus w zakresie prawa wykroczeń obejmuje w szczególności:

 • reprezentowanie klientów w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających, przed organami ścigania oraz sądami wszystkich instancji;
 • sporządzanie pism procesowych oraz wnoszenie środków zaskarżenia;
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych;
 • doradztwo prawne w sprawach o odszkodowania przeciwko m.in sprawcom wypadków.

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Kancelaria Prawna MODUS oferuje pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego w sprawach m.in.:

 • kompleksowe porady prawne z zakresu sporządzania opinii oraz reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, skarg na bezczynność organu, wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego, wnioski o uchylenie bądź zmianę ostatecznej decyzji, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji; skargi o wznowienie postępowania.

Prawo administracyjne