Oferta Kancelarii - Prawo cywilne

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo cywilne uważane jest za podstawę prawa prywatnego. Normując stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy podmiotami prawa, pozostaje jedną z najważniejszych gałęzi prawa.

Oferta Kancelarii Prawnej MODUS obejmuje udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, a także konstruowanie wszelkiego rodzaju umów, w tym międzynarodowych.

Są to umowy:

 • nazwane odpowiadającą danemu typowi umowy, uregulowanemu w przepisach prawa cywilnego (np. umowa zlecenia, umowa najmu);
 • nienazwane, których treść nie jest przewidziana przez żadną z postaci umów nazwanych (np. umowa konsorcjum, factoringu, franczyzy);
 • mieszane, które zawierają w sobie elementy różnych umów nazwanych: np. umowa hotelowa, która łączy w sobie elementy umowy najmu, przechowania i sprzedaży.

Kancelaria świadczy również usługi doradztwa prawnego na etapie negocjacji wszelkiego rodzaju umów.
Ponadto sporządzamy opinie prawne dotyczące zapisów projektów umów i ryzyka prawnego związanego z zawarciem danego kontraktu.
Kancelaria Prawna MODUS posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania cywilnego.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach m.in. o:

 • zapłatę;
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • zaniechanie naruszeń dóbr osobistych;
 • nakazanie złożenia oświadczenia woli o odpowiedniej treści;
 • wydanie rzeczy i ochronę naruszonego posiadania;
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów.

Sporządzamy pisma przedprocesowe i procesowe, w tym m.in. pozew i odpowiedź na pozew, zarzuty i sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, kasacja, czy zażalenie. Reprezentujemy swoich klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji , a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Posiadamy wiele sukcesów w doprowadzeniu do ugodowego rozwiązania powstałych sporów.

Tutejsza Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę prawną projektów inwestycyjnych obejmującą:

 • szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości na potrzeby transakcji jej nabycia;
 • określenie ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym, a także z wpływem inwestycji budowlanej na środowisko naturalne;
 • przygotowanie dokumentacji, wniosków i prowadzenie korespondencji z urzędami;
 • uzyskiwanie wszelkich wymaganych zezwoleń administracyjno-prawnych na realizację inwestycji;
 • ocenę warunków i ograniczeń zawartych w decyzjach administracyjnych;
 • doradztwo w zakresie doboru instrumentów finansowania inwestycji, w tym również w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych;
 • udział w rozmowach i negocjacjach z bankami i inwestorami;
 • wsparcie prawne w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, a także wszelkiego rodzaju innych umów dotyczących realizacji oraz finansowania przedsięwzięcia;
 • koordynowanie i nadzór nad procesem inwestycyjnym pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami aż do momentu ostatecznego rozliczenia inwestycji i zasiedlenia;
 • wsparcie szkoleniowe.