You are currently viewing Pozwolenie na wytwarzanie odpadów a przekształcenie podmiotu eksploatującego instalację ze spółki komandytowej w inna spółkę handlową

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów a przekształcenie podmiotu eksploatującego instalację ze spółki komandytowej w inna spółkę handlową

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, w której są wytwarzane odpady jest wymagane, gdy w instalacji powstaje więcej niż 1 mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5000 mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska.

Spółka komandytowa, będąca adresatem pozwolenia na wytwarzanie odpadów może być przekształcona już po uzyskaniu tego pozwolenia w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) . Dniem przekształcenia jest data wpisu spółki przekształconej do rejestru.

Z tą chwilą powstają wszelkie przepisane przez prawo skutki zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zasadą kontynuacji, wyrażającą się w tym, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółka komandytowa), vide: art. 553§1 KSH.

Zasada kontynuacji wynikająca z tożsamości spółki przekształcanej i przekształconej doznaje jednak ograniczenia w sferze praw i obowiązków spółki o charakterze administracyjno-prawnym. W świetle bowiem przepisu art. 553§2 KSH spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.  

Kancelaria Prawna Modus to pełne, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego.

Odnosząc powyższe do pozwolenia na wytwarzania odpadów, którego adresatem jest spółka komandytowa (spółka przekształcana) należy rozważyć, czy jego treść zawiera odmienne dyspozycje niż wskazane w art. 553§2 KSH.

W przypadku stwierdzenia ich braku, mając na względzie, że przepisy rangi ustawowej, w tym Prawo ochrony środowiska również nie zawierają żadnych odrębnych regulacji w tym zakresie, należy przyjąć, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia na wytwarzanie odpadów uzyskanego przez spółkę komandytową.

Spółka przekształcona dysponuje tytułem prawnym do instalacji objętej pozwoleniem, wskutek przekształcenia dotychczasowego prowadzącego instalację, stanowiącego spółkę komandytową w inną spółkę handlową.

W myśl art. 193 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – ,,Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 189, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków wynikających z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436), w przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2022 r. poz. 318 i 807)’’.