Istota posiadania samoistnego

Definicja posiadania samoistnego zawarta została w artykule 336 k.c., na mocy którego cechy posiadacza samoistnego można przypisać wyłącznie posiadaczowi rzeczy, który włada nią jak właściciel, czyli wykonuje uprawnienia składające się…

0 Komentarzy

Zastrzeżenie odstępnego w umowie

Zastrzeżenie odstępnego jest szczególną postacią umownego prawa odstąpienia od umowy. Na mocy tej klauzuli umownej strony uzależniają prawo jednej lub obu do odstąpienia od umowy od spełnienia określonego świadczenia pieniężnego.…

0 Komentarzy

Wykładnia treści umowy

Sprecyzowanie praw i obowiązków stron w stosunku zobowiązaniowym nastręcza nieraz trudności. Wątpliwości co do tego, jak rozumieć oświadczenie woli, usuwa się wówczas w drodze jego wykładni, dokonywanej według reguł interpretacyjnych…

0 Komentarzy