You are currently viewing Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia

Stosownie do art. 746 k.c. zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą jednostronnie rozwiązać umowę zlecenia przez wypowiedzenie jej w każdym czasie.
Wskazany tryb wypowiadania umowy zlecenia odnosi się do umów terminowych i bezterminowych.

Powyższe oznacza, że stronyumowy nie muszą, składając drugiej stronie wypowiedzenie wskazywać jego powodów.
Uprawnienie do wypowiedzenia zlecenia może jednak zostać w umowie zmodyfikowane poprzez wskazanie przesłanek oraz terminu wypowiedzenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że strony umowy nie mogą z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Jeżeli zlecenie wypowiedział zleceniodawca, to powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie poczynione przez niego wydatki;gdy umowa jest odpłatna, zobowiązany jest on do uiszczenia przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Jeżeli wypowiada umowę zleceniobiorca, zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

W świetle stanowiska doktryny i orzecznictwa, ważnymi powodami wypowiedzenia umowy zlecenia mogą być np.: choroba strony wypowiadającej, zmiana sytuacji życiowej strony, zmiana miejsca zamieszkania, nieotrzymanie zaliczki, utrata zaufania, naruszenie klauzuli poufności, podjęcie działalności konkurencyjnej wobec kontrahenta.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez jedną ze stron wymaga złożenia przez nią drugiej stronie oświadczenia woli w tym zakresie.
Stosownie do art. 77 §2 i 3 k.c. , jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę.

Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.