You are currently viewing Prawo pacjenta do bezpłatnych leków w trakcie hospitalizacji

Prawo pacjenta do bezpłatnych leków w trakcie hospitalizacji

Problematyka utrudnionego dostępu pacjentów do bezpłatnych leków w szpitalu jest obecnie jednym z istotnych zagadnień funkcjonowania służby zdrowia.
Przepis art. 68 Konstytucji RP daje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawo do ochrony zdrowia (ust. 1), a ponadto zapewnia mu, niezależnie od jego sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa (ust. 2).
Zgodnie z art. 35ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Kancelaria Prawna Modus oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie prawa medycznego

W sprawie I Acz 692/12, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – I Wydział Cywilny uznał, iż w przypadku choroby wymagającej leczenia szpitalnego, ubezpieczony pacjent ma prawo domagać się od świadczeniodawcy(placówki szpitalnej), opieki zdrowotnej, którą ze środków publicznych finansuje NFZ, w tym bezpłatnych leków. Jednakże o tym, jakie są to świadczenia zdrowotne oraz jakie są to leki, decydują, zgodnie z kanonami wiedzy i etyki medycznej, mając na uwadze rodzaj schorzenia, ewentualną kolejkę oczekujących oraz koszyk świadczeń gwarantowanych, lekarze zatrudnieni w konkretnej placówce medycznej, w której pacjent jest hospitalizowany, działający i obracający się niewątpliwie w granicach wyznaczonych także przez umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarte przez określonego świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia.