You are currently viewing Wady lokalu zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych

Wady lokalu zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych

Stosownie do brzmienia art. 682 KC, jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Należy wskazać, iż w świetle przepisu art. 664 KC, w przypadku gdy wady uniemożliwiające korzystanie z rzeczy przewidziane w umowie istniały w chwili zawierania umowy, a najemca wiedział o tych wadach, nie ma on prawa wypowiedzenia umowy.

Przepis art. 682 KC mający charakter szczególny i odnoszący się o wad zagrażających zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych daje najemcy możliwość wypowiedzenia umowy nawet, jeżeli miał on świadomość istnienia wad zagrażających zdrowiu w chwili zawierania umowy.

Aby móc skutecznie rozwiązać umowę najmu w oparciu o przepis art. 682 KC wystarczy samo istnienie zagrożenia zdrowia wymienionych w nim osób, które jak podkreśla się w orzecznictwie – musi mieć charakter realny. Wady nie muszą mieć charakteru wad nieusuwalnych.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław świadczy usługi pełnego, profesjonalnego wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego oraz umów najmu.

Ponadto dla powstania tego uprawnienia najemcy nie ma znaczenia kto ponosi odpowiedzialność za powstanie wad.

W judykaturze wskazano liczne przykłady wad lokalu zagrażających zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych.

W wyroku z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt: V CSK 467/12 Sąd Najwyższy uznał, że ,,utrzymywanie w lokalu zbyt niskiej temperatury stwarzało realne i obiektywne zagrożenie dla zdrowia osób zatrudnionych przez powódkę’’.

Zagrożenie dla zdrowia może stwarzać wada lokalu związana z brakiem działania w nim w sposób właściwy wentylacji, co może prowadzić do jego zawilgocenia, czego efektem może być rozwój pleśni i grzybów (wyrok SO w Łodzi z 3.07.2017 r. , sygn. akt: III Ca 290/17).

Także użycie przez wykonawcę do budowy domu (mieszkania) materiałów budowlanych emitujących substancje toksyczne, które zagrażają zdrowiu lub życiu osób korzystających z tego domu lub mieszkania, świadczy o wadliwości lokalu (wyrok SN z dnia 1 grudnia 1986 r., sygn. akt: II CR 362/86).

W orzecznictwie, tytułem przykładu wad, o których mowa jest w art. 682 KC wskazuje się również na niebezpieczeństwo zawalenia się ściany, sufitu lub całego budynku oraz zagrażające zdrowiu oddziaływanie sąsiednich lokali lub nieruchomości – nadmierny hałas, emisję czynników wywołujących alergię, wibracje, wydobywanie się szkodliwych gazów lub cieczy.