You are currently viewing ,,Protokół wydania lokalu użytkowego – czy jest ważny”

,,Protokół wydania lokalu użytkowego – czy jest ważny”

Stosownie  do brzmienia art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Określenie, że stan zwracanej rzeczy ma być niepogorszony oznacza, że ma odpowiadać temu, w jakim znajdowała się ona w chwili jej wydania najemcy w wyniku zawartej umowy najmu, chyba że pogorszenie było wynikiem jej zużycia w następstwie jej prawidłowego używania. Jeżeli więc w wyniku prawidłowego używania rzeczy, czyli takiego, które jest zgodne z umową lub właściwością i przeznaczeniem rzeczy przy zachowaniu należytej staranności art.666 §1 k.c.), doszło do jej zużycia (pogorszenia), to najemca, zwracając ją w takim stanie, skutecznie zwolni się z obowiązku. Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wywołaną zwrotem rzeczy w stanie pogorszonym w sytuacji, gdy jest on wynikiem nieprawidłowego używania rzeczy (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2020 r., sygn.akt: VIII Ga 581/19).

Ocena stopnia pogorszenia lokalu  w stosunku do jego stanu  z chwili wydania go najemcy bywa w praktyce utrudniona.

W sytuacji gdy wynajmujący skieruje roszczenie wobec najemcy  związane  z pogorszeniem się w jego ocenie stanu lokalu, może powstać spór pomiędzy  nimi związany z brakiem ustalenia przez strony  stanu lokalu w chwili nawiązania stosunku najmu albo w sytuacji zagubienia przez strony dowodów określających ten stan.

Z powyższych powodów wynajmujący i najemca, zawierając umowę najmu winni zadbać o to, aby załączniki do tej umowy  stanowiły podpisane przez strony protokoły zdawczo-odbiorcze sporządzane przy wydaniu lokalu i jego zwrocie.

W protokole wydania lokalu winny znaleźć  się zapisy szczegółowo określające stan techniczno-użytkowy lokalu oraz znajdującego się w nim wyposażenia. Warto wzbogacić opis lokalu o dokumentację fotograficzną.

Protokół sporządzony przez strony przy zwrocie lokalu powinien odnosić się do wszystkich elementów spisanych przez strony w protokole  wydania lokalu, po to, aby ustalić dokładnie stopień zużycia lokalu i jego wyposażenia.

Sporządzenie protokołów zdawczo – odbiorczych, mających charakter dowodowy ma szczególne znaczenie dla ochrony interesów najemcy, zważywszy na ustanowione w art. 75 §3 Kodeksu cywilnego domniemanie, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

W świetle tego przepisu konsekwencją niepodpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest domniemanie wydania lokalu w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku, a zatem ocena zużycia lokalu będzie dokonywana  w odniesieniu do potencjalnego dobrego i przydatnego do umówionego użytku stanu lokalu.