You are currently viewing Dziedziczenie testamentowe w Anglii. Odmowa przyjęcia spadku.

Dziedziczenie testamentowe w Anglii. Odmowa przyjęcia spadku.

Istnieje możliwość odmowy przyjęcia spadku w Anglii przez beneficjenta spadku wskazanego w testamencie sporządzonym zgodnie z prawem angielskim.

Wyrażenie przez beneficjenta jego woli wymaga w tym przypadku podjęcia konkretnych działań prawnych.

Są dwie ścieżki odmowy przyjęcia spadku: czynność zrzeczenia się spadku po zmarłym (disclaiming an inheritance) lub zmiany w testamencie (a Deed of Variation in a Will).

Skorzystanie z jednej z powyższych metod zależy od okoliczności danej sprawy i możliwości zastosowania w konkretnej sytuacji w świetle przepisów obowiązującego prawa.

Zrzeczenie się następuje w drodze pisemnego oświadczenia beneficjenta.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław świadczy usługi pełnego, profesjonalnego wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego w Anglii.

Na skutek zrzeczenia majątek spadkowy przypadający beneficjentowi zostaje rozdzielony zgodnie z pozostałymi postanowieniami testamentu pomiędzy pozostałych beneficjentów.

Beneficjent, który odmówił przyjęcia spadku w ten sposób zostaje pozbawiony kontroli nad tym, kto otrzyma przyznane jemu składniki majątku spadkowego, których nie objął, a ponadto, po rezygnacji ze spadku nie przysługują mu żadne prawa związane z majątkiem spadkowym.

Warto również pamiętać, że zrzeczenie się spadku ma charakter nieodwołalny.

W odróżnieniu od skutków pierwszej metody (disclaiming an inheritance), kiedy beneficjent nie może podjąć decyzji, komu przekazać swój udział w spadku, a Deed of Variation, zmieniający warunki testamentu zmarłego może mieć zastosowanie w przypadku woli beneficjenta, aby jego spadek w całości lub w części przypadł innej osobie, np. osobie, która nie została wskazana w testamencie jako beneficjent.

Jeżeli nie wyrażają Państwo woli objęcia spadku w Anglii lub chcielibyście podjąć czynności zmierzające do zmiany sposobu rozdysponowania majątku w testamencie z innych powodów

– zapraszamy serdecznie do skorzystania z pomocy prawnej w tym zakresie.

Skontaktuj się z nami: