You are currently viewing Pomoc prawna na rzecz wykonawcy testamentu w Anglii

Pomoc prawna na rzecz wykonawcy testamentu w Anglii

W świetle angielskiego prawa spadkowego, w przypadku istnienia prawnie ważnego testamentu osoba w nim wskazana jako wykonawca testamentu wykonuje po  śmierci spadkodawcy jego dyspozycje zawarte w testamencie zgodnie z treścią testamentu i obowiązującymi przepisami prawa.

Ponieważ obowiązki wykonawcy testamentu wiążą się z dużą ilością pracy i odpowiedzialnością oferujemy profesjonalna pomoc prawną Kancelarii Prawnej MODUS w procesie zarządzania spadkiem pozostawionym przez testatora.

Usługi prawne w tym zakresie świadczymy we współpracy z partnerską Kancelarią Prawną z Anglii.

Jeszcze przed rozpoczęciem przez wykonawcę testamentu jego czynności pomagamy mu pozyskać informację, czy w danym przypadku będzie wymagane pozyskanie a Grant of Probate – dokumentu potwierdzającego upoważnienie wykonawcy testamentu do zarządzania spadkiem zmarłego oraz poświadczającego ważność testamentu.

Oferujemy pomoc prawną wykonawcy testamentu na etapie pozyskania oryginału testamentu, a także złożenia wniosku o uzyskanie a Grant of Probate, co pozwala maksymalnie skrócić czas jego uzyskania oraz zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku.

Nawiązujemy i utrzymujemy w imieniu wykonawcy testamentu kontakt z wszelkimi podmiotami prawa na terenie Anglii i poza Anglią, w tym bankami, ubezpieczycielami, aby wykazać prawo wykonawcy testamentu dostępu do majątku i finansów pozostawionych przez zmarłego i uporządkować wszystkie sprawy majątkowe.

Utrzymujemy również w imieniu wykonawcy testamentu kontakty ze wszystkimi beneficjentami, informując ich o ich udziału w spadku, a na dalszym etapie, o czynnościach zarządu spadkiem.

Podejmujemy również niezbędne czynności mające na celu zminimalizowanie koniecznych opłat, a także wysokość zobowiązania podatkowego.

Doradztwo prawne z naszej strony obejmuje też pomoc w ustaleniu aktywów i zobowiązań jakie powinny być uwzględnione przy wycenie majątku.

W sytuacji wystąpienia sytuacji spornych pomiędzy spadkobiercami związanych z postępowaniem spadkowym świadczymy pomoc prawną i w tym zakresie, dążąc w szczególności do ugodowego rozstrzygnięcia konfliktu.

W razie konieczności pomagamy przygotować porozumienia z wierzycielami dotyczące spłaty zadłużenia.

Czuwamy nad podziałem majątku zgodnie z warunkami testamentu i obowiązującymi przepisami, aby wykonawca testamentu był w stanie wykazać, że prawidłowo i w sposób odpowiedzialny zarządzał spadkiem.