You are currently viewing Zwrot zaliczki na rzecz zamawiającego po wykonaniu przez niego prawa odstąpienia od umowy o dzieło z powodu opóźnienia wykonawcy z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła

Zwrot zaliczki na rzecz zamawiającego po wykonaniu przez niego prawa odstąpienia od umowy o dzieło z powodu opóźnienia wykonawcy z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła

Stosownie do przepisu art. 635 KC, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Należy wskazać, że przepis powyższy ma charakter dyspozytywny i może mieć zastosowanie tylko wówczas gdy strony zgodnie z ich wolą w sposób odmienny nie uregulowały w umowie kwestii dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy, np. poprzez ustalenie konieczności uprzedniego wezwania do wykonania prac.

W przypadku woli zamawiającego stosowania przy wykonaniu prawa odstąpienia przepisu art. 635 KC, prawnicy tut. Kancelarii Prawnej mogą pomóc Państwu zredagować zapisy przyszłej umowy dotyczące przesłanek odstąpienia od umowy w sposób, który nie ograniczy, bądź nie wyłączy uprawnień zamawiającego wynikających z art. 635 KC.

Odstąpienie od umowy powoduje, że traktowana jest ona tak, jakby nigdy nie została zawarta. Skutkiem jest konieczność zwrotu przez strony tego, co sobie wzajemnie świadczyły. Podstawę prawną domagania się tego zwrotu stanowi przepis art. 494 § 1 KC, zgodnie z którym strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Kancelaria Prawna Modus oferuje kompleksowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie zawierania umów oraz odstąpienia od umowy, a także w zakresie prawa cywilnego.

W świetle powyższego skuteczne odstąpienie przez zamawiającego od umowy w oparciu o przepis art. 635 KC i jej wygaśnięcie ze skutkiem ex tunc, tj. z mocą wsteczną, rodzi po jego stronie uprawnienie do żądania od wykonawcy zwrotu kwot wpłaconych na poczet wykonania umowy o dzieło, a zatem również zwrotu uiszczonych zaliczek.

Należy mieć na uwadze, że jak wskazano w wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 04 marca 2020 r., sygn. akt VI GC 1313/19:

,,Ustawodawca nie uregulował kwestii, kiedy powinien nastąpić zwrot świadczeń oraz zapłata odszkodowania w przypadku odstąpienia od umowy, w przypadkach innych niż stosunki konsumenckie. Oznacza to, że zobowiązanie, które powstaje w chwili odstąpienia od umowy, ma charakter zobowiązania bezterminowego. Strona, która od umowy odstępuje, będzie więc zobowiązana zwrócić wszystko, co otrzymała, niezwłocznie po wezwaniu jej do tego przez drugą stronę zgodnie z treścią art. 455 k.c. (tak J. M. Mondek, komentarz do art. 494 k.c., Legalis)’’.