You are currently viewing Spadek z Anglii obejmujący nieruchomość położoną w Polsce.

Spadek z Anglii obejmujący nieruchomość położoną w Polsce.

Spadkobiercy z Polski napotykają często trudności przy dokonywaniu oceny, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym cudzoziemcu. Związane jest to między innymi z koniecznością ustalenia jurysdykcji sądu, przed którym winno toczyć się postępowanie.

W dzisiejszym wpisie odniesiemy się do sytuacji, gdy nieruchomość wchodząca w skład masy spadkowej po zmarłym obywatelu Anglii położona jest na terytorium Polski.

Należy wskazać, że w świetle obowiązujących norm jurysdykcyjnych znajdujących odzwierciedlenie w bogatym orzecznictwie, niezależnie od tego, czy sprawa spadkowa, będzie toczyć się w postępowaniu procesowym, czy nieprocesowym, sąd polski ma wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do nieruchomości położonych w Polsce.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław świadczy usługi pełnego, profesjonalnego wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego w Anglii.

Oznacza to, że Sąd w Anglii nie może podjąć się rozpoznania tego rodzaju sprawy, a w razie wydania orzeczenia, nie podlega ono uznaniu w naszym kraju jako zapadłe w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Stosownie do przepisu art. 11071 k.p.c. rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej należą do wyłącznej jurysdykcji krajowej.

Uzupełnieniem powyższej regulacji jest art. 11102 k.p.c., w myśl którego jurysdykcja krajowa jest wyłączna również w pozostałych sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiednikiem powyższych przepisów, dla spraw rozpoznawanych w procesie, jest art. 11038 § 1 i 2 k.p.c. , w świetle którego do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również sprawy ze stosunku najmu, dzierżawy i innych stosunków dotyczących używania takiej nieruchomości, z wyjątkiem spraw o czynsz i inne należności związane z używaniem lub pobieraniem pożytków z takiej nieruchomości. Zgodnie z § 2 tego przepisu do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą także sprawy niewymienione w § w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych, posiadania lub używania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe oznacza, że dziedziczenie spadku w zakresie, w jakim obejmuje ono nieruchomość położoną w Polsce, podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.