You are currently viewing Wykonawca testamentu na terenie Anglii

Wykonawca testamentu na terenie Anglii

Wykonawca testamentu w Anglii to osoba, która na mocy testamentu wykonuje po śmierci spadkodawcy jego dyspozycje zawarte w testamencie zgodnie z treścią testamentu i obowiązującymi przepisami prawa.

Ponieważ wykonawca testamentu ma do wykonania bardzo odpowiedzialne zadania, które mają na celu zapewnienie sprawnego procesu przekazania spadku, wybór wykonawcy przez testatora powinien być głęboko przemyślany.

Zaleca się, aby wykonawcą testamentu została wybrana osoba rzetelna, odpowiedzialna i zaufana spadkodawcy, np. przyjaciel, czy ktoś z członków jego rodziny (warto przed podjęciem tej decyzji ocenić relacje panujące w rodzinie, aby zapobiec ewentualnym konfliktom). Nie ma przeszkód, aby na wykonawcę testamentu został wyznaczony beneficjent wskazany w oświadczeniu ostatniej woli testatora.

Ważne jest powiadomienie danej osoby o zamiarze powierzenia jej funkcji wykonawcy testamentu, aby mogła wyrazić akceptację.

Mając na uwadze, że na przestrzeni czasu może dojść do utraty przez testatora jego zaufania do wykonawcy testamentu, śmierci wykonawcy testamentu, czy innych nieprzewidzianych sytuacji, warto powierzyć obowiązki wykonawcy testamentu co najmniej jednej osobie, jak również określić zastępczych wykonawców testamentowych.

Co ważne – testator winien zadbać o późniejsze aktualizacje testamentu w zakresie wskazania wykonawcy testamentu, w tym jego danych i miejsca zamieszkania, co usprawni przebieg postępowania spadkowego.

Katalog obowiązków wykonawcy testamentu obejmuje obok uzyskania dokumentu Grant of Probate, m.in.: identyfikację majątku i zobowiązań zmarłego, a także spadkobierców, wycenę majątku, wypełnienie obowiązków podatkowych, w tym złożenie deklaracji i zapłatę należności podatkowych.

Kancelaria Prawna Modus oferuje kompleksowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie postępowania spadkowego w Anglii.

Wykonawca testamentu jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie i utrzymanie majątku spadkowego. Zobowiązany jest nawiązać kontakt z wierzycielami, odpowiednimi instytucjami oraz bankami, aby poinformować ich o śmierci spadkodawcy i podjąć odpowiednie kroki celem zamknięcia spraw finansowych. 

Po spłaceniu wszystkich wierzycieli spadkodawcy, rozpoczynany jest proces podziału majątku między spadkobierców zgodnie z rozporządzeniem testamentowym.

Wykonawca testamentu winien w trakcie pełnienia jego funkcji prowadzić w sposób należyty dokumentację spadkową, w tym rejestrować każdą transakcję i operację finansową dotyczącą masy spadkowej.

Musi być on bowiem w stanie wykazać, że prawidłowo zarządzał spadkiem.

Mając na uwadze, iż postępowanie spadkowe w Anglii może okazać się w pewnych przypadkach skomplikowane i czasochłonne, oferujemy celem jego usprawnienia pomoc prawną tut. Kancelarii Prawnej.