You are currently viewing Spadek w Anglii. Nienależyte wywiązywanie się przez wykonawcę testamentu z jego obowiązków.

Spadek w Anglii. Nienależyte wywiązywanie się przez wykonawcę testamentu z jego obowiązków.

Podstawowym obowiązkiem wykonawcy testamentu w Anglii jest zapewnienie realizacji ostatniej woli spadkodawcy zgodnie z jego dyspozycjami zawartymi w testamencie i z przepisami prawa.

Wykonawca testamentu winien dołożyć wszelkich starań, aby realizować należące do niego zadania w sposób należyty i sumienny.

Istnieją liczne przykłady nienależytego wykonywania przez wykonawców testamentu ich obowiązków. Dość częste przypadki naruszeń po stronie wykonawców dotyczą bezzasadnej odmowy udzielenia przez nich beneficjentom spadku po zmarłym odpowiednich informacji na temat spadku, a nawet braku z ich strony jakiejkolwiek komunikacji z beneficjentem.

Inne, powszechne przypadki niewłaściwego sprawowania funkcji przez wykonawców testamentu związane są z opieszałością w wykonywaniu przez nich czynności zarządzania aktywami spadku narażonymi na utratę wartości w krótkim czasie, czy też opóźnieniem w wypłacie środków na rzecz beneficjentów.

Z przejawami nieuczciwego postępowania wykonawców testamentu można spotkać się zwłaszcza w sytuacji, gdy są oni jednocześnie beneficjentami spadku i podejmują działania we własnym interesie, z pokrzywdzeniem innych spadkobierców.

Jeżeli beneficjent dysponuje dowodami niewykonywania lub nienależytego niewykonywania przez wykonawcę testamentu jego zadań, albo też świadczącymi o jego nieuczciwości, może podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko takiemu wykonawcy, w tym skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Istnieją szczegółowe postawy prawne na jakich można oprzeć w świetle prawa angielskiego roszczenie przeciwko wykonawcy testamentu, który dopuścił się naruszeń. Wybór będzie zależał od wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. Podjęcie odpowiednich działań prawnych wobec wykonawcy testamentu ma nakłonić wykonawcę do prawidłowego i rzetelnego wykonywania zadań, a nawet prowadzić do pozbawienia go powierzonej mu funkcji. Istnieje również możliwość dochodzenia przez beneficjentów spadku odszkodowania od wykonawcy testamentu z tytułu powstałych szkód w wyniku dokonanych przez niego naruszeń.

Kancelaria Prawna MODUS oferuje pomoc prawną w sprawach uzyskania spadku w Anglii i ewentualnych roszczeń wobec wykonawcy testamentu.

Skontaktuj się z nami w sprawie sporów z wykonawcą testamentu, a także innych sporów dotyczących spadku w Anglii: +48 (71) 364 74 21, biuro@modus-kancelaria.pl