You are currently viewing Testament w prawie angielskim

Testament w prawie angielskim

Nabycie spadku w Anglii może nastąpić w oparciu o istniejący i ważny testament.

Brak ważnego testamentu skutkuje tym, iż majątek zmarłego objęty zostaje regułami dziedziczenia ustawowego.

Testament w świetle prawa angielskiego jest oświadczeniem woli danej osoby, dotyczącym losów jej majątku po śmierci.

Testament co do zasady powinien być sporządzony w formie pisemnej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w przepisami ustawy Wills Act z 1837 r. z późniejszymi zmianami.

Testament winien być podpisany przez spadkodawcę w obecności co najmniej 2 niezależnych świadków jednocześnie obecnych. Jeżeli jest to bezwzględnie konieczne, istnieje możliwość podpisania testamentu przez inną osobę w obecności spadkodawcy i pod jego kierownictwem.

Kancelaria Prawna Modus to pełne, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie prawa spadkowego w Anglii.

Po podpisaniu testamentu przez spadkodawcę podpisują go świadkowie w obecności spadkodawcy.

Należy podkreślić, iż w charakterze świadków nie mogą występować beneficjenci dyspozycji spadkodawcy oraz ich małżonkowie lub partnerzy, gdyż tracą oni w takim przypadku prawo do dziedziczenia na podstawie testamentu.

Testator w momencie sporządzenia testamentu winien mieć ukończone 18 lat i musi być w pełni świadomy znaczenia aktu swojej woli oraz jego skutków.

Nie może on cierpieć na jakiekolwiek urojenia psychiczne, które zaburzałyby jego osąd, co mogłoby mieć wpływ na treść testamentu.

Aby testament był ważny testator musi sporządzić go dobrowolnie, bez nacisków zewnętrznych.

Sporządzenie jakichkolwiek zmian w testamencie wymaga zachowania takiej samej formy jak jego sporządzenie.

Istnieje również możliwość odwołania przez spadkodawcę testamentu w każdym czasie.

Najczęściej praktykowaną formą odwołania jest złożenie przez spadkodawcę oświadczenia o odwołaniu testamentu, zamieszczonego w treści nowego testamentu oraz jednoczesne fizyczne zniszczenie dokumentu poprzedniego testamentu.

Spadkodawca winien powiadomić wykonawców testamentu o miejscu, gdzie jego testament jest przechowywany.