You are currently viewing Dziedziczenie w Wielkiej Brytanii. Skutki podatkowe w Polsce nabycia spadku w Anglii po zmarłym obywatelu Wielkiej Brytanii

Dziedziczenie w Wielkiej Brytanii. Skutki podatkowe w Polsce nabycia spadku w Anglii po zmarłym obywatelu Wielkiej Brytanii

Nabycie spadku za granicą podlega w Polsce co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabywca spełnia kryterium podmiotowe, stanowiące o tym opodatkowaniu określone w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2023 r. poz. 1774).

Kryterium to określone zostało w art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Mianowicie nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku od spadków i darowizn – podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli spadek został odziedziczony przez członka najbliższej rodziny spadkodawcy,  to przy spełnieniu warunków związanych z terminowym i prawidłowym zgłoszeniem nabycia spadku urzędowi skarbowemu, możliwe jest skorzystanie przez beneficjenta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław świadczy usługi pełnego, profesjonalnego wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego w Anglii.

Wymaga podkreślenia, że w przypadku nabycia spadku za granicą jego opodatkowanie w Polsce uzależnione jest od postanowień umów międzynarodowych, w tym dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

W tym kontekście należy rozważyć również nabycie spadku na terenie Anglii po zmarłym obywatelu Wielkiej Brytanii. Polska nie zawarła z Wielką Brytanią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania spadków, ani też innej umowy regulującej zasady opodatkowania spadków transgranicznych.

Mając na uwadze powyższe, nabycie spadku w Anglii przez osobę, która w chwili śmierci spadkodawcy była obywatelem polskim lub miała miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, niezależnie od uiszczenia w Anglii należnej kwoty podatku od nabycia spadku.

Co więcej, w sytuacji wystąpienia podwójnego opodatkowania takiego spadku, przy obliczaniu wysokości podatku, który spadkobierca winien zapłacić w Polsce, nie jest możliwe odliczenie kwoty podatku należnego w Wielkiej Brytanii.

Kancelaria Prawna MODUS oferuje pomoc prawną w sprawach uzyskania spadku w Anglii i  optymalizacji podatkowej, w tym na etapie planowania sukcesji, mającej na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowychkosztów dziedziczenia związanych ze spadkiem.

Skontaktuj się z nami: