You are currently viewing Dziedziczenie w Anglii, Administrator spadku

Dziedziczenie w Anglii, Administrator spadku

W przypadku gdy spadkodawca zmarł bez pozostawienia testamentu, testament jest nieważny, brak jest wskazania w testamencie jego wykonawcy (executor), albo gdy wykonawca nie może lub nie chce zgodzić się na objęcie tej funkcji, proces zarządzania majątkiem zmarłego może być co do zasady rozpoczęty dopiero po otrzymaniu przez uprawnioną osobę upoważnienia do zarządzania majątkiem spadkowym.

Tego rodzaju upoważnienie przyznawane jest przyszłemu administratorowi na jego wniosek poprzez wydanie a Grant of Letters of Administration.

Przepisy prawa angielskiego przewidują ustalony porządek pierwszeństwa w odniesieniu do katalogu osób uprawnionych, które mogą wykonywać zadania administratora spadku.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław świadczy usługi pełnego, profesjonalnego wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego w Anglii.

Wniosek do sądu o wydanie a Grant of Letters of Administration zwykle składany jest przez jednego z potencjalnych spadkobierców – najbliższych krewnych zmarłego.

Pomimo, że nie w każdym przypadku potrzebny będzie a Grant of Letters of Administration, to większość instytucji finansowych w Anglii wymaga, aby zarządca spadku legitymował się tym dokumentem i odmawia współpracy w przypadku jego braku.

Czynności administratora, za które ponosi on odpowiedzialność wobec beneficjentów, obejmują podobnie jak zadania wykonawcy testamentu, gromadzenie majątku spadkowego, nadzorowanie podziału masy spadkowej zgodnie z zasadami dotyczącym dziedziczenia, spłatę zadłużenia i inne odpowiednie obowiązki związane z procesem zarządzania majątkiem spadkowym.

Przed aplikowaniem o wydanie a Grant of Letters of Administration należy oszacować wartość aktywów spadkowych oraz zobowiązań celem ustalenia należnego podatku.