You are currently viewing Najem okazjonalny mieszkania

Najem okazjonalny mieszkania

Najem okazjonalny jest instytucją zarezerwowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyłącznie dla wynajmujących będących osobami fizycznymi, nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali. Umowa najmu okazjonalnego mieszkania może być zawarta z zainteresowanym lokatorem wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 10 lat. Wymogiem jest sporządzenie jej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego jest korzystniejszy dla wynajmującego, zapewniając mu lepszą ochronę jego praw w porównaniu z ochroną jaka uzyskałby, zawierając tradycyjną umowę najmu mieszkania na zasadach ogólnych.
Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów dotyczące najmu okazjonalnego wyłączają bowiem stosowanie do niego wielu przepisów tej ustawy, które zapewniają lokatorowi istotną ochronę przysługujących mu praw. Warunkiem tego jest zgłoszenie zawarcia umowy najmu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Podstawową korzyścią dla wynajmującego, wynikającą z zawarcia umowy najmu okazjonalnego mieszkania jest uproszczenie procesu egzekucji skierowanej przeciwko lokatorowi na wypadek jego niewywiązania się z obowiązku opróżnienia lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu. Podstawę egzekucji stanowi bowiem w tym wypadku akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, zawierający oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy w terminie wskazanym w żądaniu właściciela. Wskazany tryb powoduje, iż brak jest konieczności wytaczania powództwa o nakazanie opróżnienia lokalu i lokator podlegać będzie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 19e ustawy o ochronie praw lokatorów dla umów najmu okazjonalnego nie ma zastosowania przepis art. 14 – tej ustawy uprawniający do lokalu socjalnego.

Ustawodawca obok powyższego oświadczenia lokatora o poddaniu się egzekucji wymienia również inne załączniki, które winny stanowić integralną część umowy najmu okazjonalnego mieszkania. Są nimi: wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz oświadczenie właściciela tego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do niego, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu.

Jeżeli najemca utraci możliwość zamieszkania we wskazanym przez niego lokalu, jest on obowiązany w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić wynajmującemu oświadczenie właściciela tego nowego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do niego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu najemcy , pod rygorem wypowiedzenia przez wynajmującego umowy.

Inną niewątpliwą korzyścią po stronie wynajmującego, płynącą z zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest możliwość umownego dowolnego uregulowania w umowie warunków podwyższania wysokości czynszu z pominięciem rozwiązań ustawowych w tym zakresie, a także określenia opłat jakie wynajmujący ma prawo pobierać od najemcy. Pamiętać należy, że w przypadku, gdy umowa nie będzie regulować warunków podniesienia czynszu, wynajmujący nie będzie mógł podnieść czynszu najmu.

Również podstawy wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego mieszkania mogą być określone w umowie w sposób korzystny dla wynajmującego na zasadzie art. 673 §3 w zw. z art. 680 KC, obok podstaw wypowiedzenia wynikających w właściwych przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jeżeli potrzebujecie Państwo kompletnego wzoru umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego albo pragniecie skorzystać z konsultacji prawnej w zakresie dotyczącym najmu okazjonalnego zapraszamy do kontaktu …

Najem okazjonalny mieszkania

Najem okazjonalny mieszkania

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie podpisać umowę wynajmu okazjonalnego mieszkania lokatorowi albo chcesz upewnić się, czy najem jest zgodny z istniejącym prawem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

Tel. (71) 364-74-21