You are currently viewing Odpowiedzialność za błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Często dzwonią do nas osoby, które skorzystały z pomocy lekarskiej, która nie została w ich ocenie udzielona w sposób prawidłowy. Kiedy zatem można mówić o tzw. błędzie lekarskim? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że określenie to jest potoczną nazwą. Próżno szukać w ustawach regulacji dotyczących błędów lekarskich, czy medycznych. W orzecznictwie za błąd w sztuce lekarskiej uznaje się czynność lub zaniechanie danego lekarza mające miejsce na etapie diagnozy lub leczenia, które są niezgodne z aktualnymi wytycznymi nauk medycznych. Warto jednak przy kierowaniu sprawy do sądy posłużyć się definicją zdarzenia medycznego, które zostało zdefiniowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. I tak, za zdarzenie medyczne uważa się kilka sytuacji:

1) zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;

2) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

a) diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

b) leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego,

c) zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Mając na względzie powyższe można wskazać, że błędem lekarskim może być nieprawidłowe zachowanie lekarza lub innego pracownika szpitala, który brał udział na jakimkolwiek etapie udzielania świadczeń zdrowotnych, skutkujące nieprawidłową diagnozą lub terapią, ale również nieprawidłowym wykonaniem zabiegu pod kątem technicznym. Rzadsze błędy dotyczą zaniechania przekazania informacji, które lekarz musi przekazać pacjentowi oraz zaniedbań organizacyjnych skutkujących np. brakiem możliwości odtworzenia procesu leczniczego.

Jeżeli wystąpiła sytuacja wpisująca się w jedną z powyższych definicji, to każda osoba poszkodowana w wyniku błędu lekarskiego może dochodzić odszkodowania, przy uwzględnieniu poniższych zasad.

Warto w tym miejscu wskazać, że odpowiedzialność odszkodowawcza za błędy lekarskie pojawi się tylko wtedy, gdy zachowanie lub jego brak były zawinione. Co istotne, wystarczy wykazanie winy nieumyślnej, czyli takiej, która ma miejsce np. gdy osoba narusza normę prawną lub zasady medyczne, bezpodstawnie licząc na to, że do szkody nie dojdzie lub gdy osoba ta nie zdaje sobie sprawy, że jej zachowanie narusza powyższe normy i zasady. Przy ocenie tego, czy można komuś przypisać winę, warto pamiętać, że zachowanie przede wszystkim lekarzy musi być oceniane przez pryzmat profesjonalizmu oraz zachowania staranności obowiązującej w ich zawodzie. Istotne będzie zatem również ustalenie aktualnego, np. na dzień postawienia diagnozy, stanu wiedzy medycznej. W praktyce, oceny zachowania lekarzy dokona biegły sądowy, warto jednak już na etapie sporządzania pozwu oprzeć się na własnych ustaleniach i ewentualnie przypuszczeniach, które nadadzą odpowiedni ton postępowaniu sądowemu i przedstawić koherentny tok myślenia wykazujący jednoznacznie winę lekarza.

Kompleksowe wsparcie w zakresie prawa medycznego – Kancelaria Prawna Modus.

Kancelaria Prawna MODUS od wielu lat specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień dla osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku błędu lekarskiego. Posiadamy doświadczenie w obsłudze takich spraw przed sądami polskimi, ale również angielskimi i niemieckimi. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w przypadku chęci uzyskania szerszych informacji na temat przysługujących Państwu praw.

Skuteczne dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski wymaga również wykazania związku przyczynowego pomiędzy zarzucanym błędem, a powstałą szkodą, której naprawy żądamy. Zasada adekwatnego związku przyczynowego przesądza o tym, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Ocena, czy następstwo jest normalne, dokonana zostanie po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy oraz opierać się będzie na analizie zasad doświadczenia życiowego oraz reguł wiedzy naukowej i specjalnej.