You are currently viewing Dziedziczenie testamentowe i uzyskanie spadku w Anglii

Dziedziczenie testamentowe i uzyskanie spadku w Anglii

Roszczenie przysługujące spadkobiercy testamentowemu, który nie otrzymał odpowiedniego przysporzenia ze spadku angielskiego.

Prawo angielskie nie zna instytucji zachowku, jednak zapewnia ochronę osób bliskich dla testatora, jeżeli ten nie zapewnił im w testamencie angielskim ,,rozsądnego przysporzenia’’.

W świetle przepisów ustawy Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, osoby , które uważają, że zostały niesprawiedliwie potraktowane przez testatora mogą wystąpić do Sądu z roszczeniem z tytułu family provision, o ile spadkodawca miał w chwili śmierci miejsce zamieszkania na terenie Anglii.

Do kręgu osób uprawnionych do wystąpienia z tym roszczeniem należą:

  • małżonek albo cywilny partner zmarłego,
  • były małżonek lub były cywilny partner zmarłego, jeśli nie wstąpił on w kolejny związek małżeński lub związek partnerski,
  • dziecko spadkodawcy,
  • osoba, która była traktowana przez spadkodawcę jako dziecko rodziny,
  • konkubent spadkodawcy, jeżeli mieszkał ze spadkodawcą co najmniej przez 2 lata przed jego śmiercią,
  • inna osoba, która bezpośrednio przed śmiercią spadkodawcy pozostawała na jego utrzymaniu w całości albo w części.

Co do zasady zgłoszenie roszczenia przez zainteresowanego winno być dokonane w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania a Grant of Probate. Możliwe jest wystąpienie z roszczeniem po upływie tego terminu , jednak należy mieć na uwadze, że wyłącznie od uznania Sądu zależeć będzie, czy dopuści on wówczas sprawę do merytorycznego rozpoznania. Wnioskodawca, aby móc liczyć na przychylność Sądu, powinien w takim przypadku nadzwyczaj skrupulatnie uzasadnić przyczyny jego spóźnionego roszczenia.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław to pełne, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie prawa spadkowego w Anglii.

Wysokość i forma świadczenia na rzecz wnioskodawcy są ustalane przez Sąd indywidualnie w zależności od okoliczności danej sprawy. Przedmiotem oceny Sądu jest przede wszystkim okoliczność, czy spadkodawca zapewnił w testamencie na rzecz wnioskodawcy ze swojego majątku ,,rozsądne przysporzenie’’. Tylko bowiem brak rozsądnego przysporzenia powoduje, że Sąd władny jest ustalić jaki rodzaj świadczenia dla wnioskodawcy byłby uzasadniony.

Należy w tym miejscu podkreślić, że od uznania sądu zależy, czy przysporzenie jest w danym przypadku rozsądne. Z doktryny prawa jak również z orzecznictwa wynika, że Sądy rozstrzygając kwestię ,,rozsądności przysporzenia’’ na rzecz danego wnioskodawcy biorą pod uwagę w szczególności wielkość majątku spadkowego, zasoby finansowe wnioskodawcy oraz innych wnioskodawców (jeżeli są) i beneficjentów spadku, a także potrzeby finansowe tych osób. Ponadto Sądy mają na względzie zobowiązania spadkodawcy względem wyżej wskazanych osób i wszelkie inne kwestie, które są w ocenie Sądu istotne dla sprawy.

Jeżeli chodzi o formy przysporzenia na rzecz wnioskodawcy to z orzecznictwa sądowego wynika, ze ma ona głownie postać świadczeń pieniężnych jednorazowych lub okresowych. Sąd może też orzec przeniesienie na rzecz wnioskodawcy określonych składników majątku spadkowego. Wysokość świadczenia zależy od uznania Sądu i jego oceny rozsądności przysporzenia majątkowego w odniesieniu do konkretnego wnioskodawcy dokonanej w oparciu o wnikliwą analizę wszystkich okoliczności sprawy.

Nasi prawnicy z przyjemnością pomogą Państwu w sprawach dotyczących uzyskania odpowiedniego przysporzenia ze spadku angielskiego.